Informatie

In bijlage IVi van de Omgevingsregeling wordt voorgeschreven hoe de geluidsbelasting door windturbines en windparken moet worden gemeten en berekend. Hierbij wordt uitgegaan van de dosismaten Lden en Lnight. De geluidsemissieterm moet worden gebaseerd op de lokale windtoestand op ashoogte.

Bij de interpolatie in het horizontale vlak wordt uitgegaan van IDW (Inverse distance weighting), waarbij de vier dichtstbij gelegen punten worden meegenomen (N=4) en waarbij de power parameter 2 bedraagt (p=2). Interpolatie over de hoogte verloopt logaritmisch conform de formule: Uh = U1 + [ ln(h) – ln(h1) ] / [ ln(h2) – ln(h1) ] * (U2 – U1)

Bij de rekentool wordt gebruik gemaakt van het Amersfoortse coördinatenstelsel (RDnew). De hoogte (z in meters) is relatief ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte. Indien de voet van de turbinemast uitsteekt boven het omringende terrein, dient dit te worden verdisconteerd in de ashoogte z.

Indien de invoergegevens binnen het bereik van de tabellen ligt, wordt een scherm geopend met de geïnterpoleerde waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode. De waarden kunnen door de gebruiker worden geselecteerd, gekopieerd en in de gewenste applicatie worden geplakt.

Terug naar de rekentool